ข้อแนะนำในการใช้งาน
   1) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนทุกภาคเรียน ให้กรอกเฉพาะรหัสนักศึกษาให้ครบ 10 หลักโดยไม่ต้องกรอกภาคเรียน เช่น 5421010001 5431040001   
      2) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนแต่ละภาคเรียน ให้กรอกรหัสนักศึกษา และภาคเรียนให้ตรงตามที่ต้องการตรวจสอบ เช่น 1/2555 2/2555 3/2555 4/2555 s/2555
รหัสประจำตัวนักเรียน :

  ภาคเรียนที่ต้องการตรวจสอบ :

หมายเหตุ    โปรดตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนกับงานวัดและประเมินผลอีกครั้ง (043-811782 ต่อ 108) นักศึกษาที่ไม่มีเกรดบางวิชาให้ติดต่อครูผู้สอน

ปรับปรุงล่าสุดวันที่   11 ตุลาคม 2556 เวลา 14.49 น.            โดย......ทีมงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์