นายวิศวชาติ สุวรรณราช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงาน
เขตพื้นที่ประถมศึกษา (สพป.)   สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา (สพม.)  ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย
โครงสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จังหวัดกาฬสินธุ์   โดยสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560  ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ คลิกดูภาพเพิ่มเติม..