วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  จัดโครงการ
การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพใน
อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) เพื่อ
กระตุ่นให้สมาชิก อวท. ทุกคนมีจิตสำนึกแนวคิดค่านิยมประชาธิปไตย และเข้าใจ
ขั้นตอน กระบวนการเลือกตั้ง ประจำปี
การศึกษา 2560 วันที่ 13 กันยายน
2560 ณ อาคารโดมเอนกประสงค์
 คลิกดูภาพเพิ่มเติม

 

คลิกดูภาพเพิ่มเติม