คลิกดูภาพเพิ่มเติม


การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.)

        วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  จัดโครงการ การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพใน
   อนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)  เพื่อกระตุ่นให้สมาชิก อวท. ทุกคน  มีจิตสำนึก  
   แนวคิด  ค่านิยมประชาธิปไตย  และเข้าใจขั้นตอน กระบวนการเลือกตั้ง  ประจำปี
   การศึกษา  2560  วันที่ 13 กันยายน 2560   ณ  อาคารโดมเอนกประสงค์
   วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ คลิกดูภาพเพิ่มเติม