รายงานยอดนักเรียน นักศึกษาใหม่ 
                    ระดับชั้น  ปวช.  ปวส.  และปริญญาตรี (ทล.บ)  ประจำปีการศึกษา 2561
                                                                       วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

ระดับชั้น ปวช.

สาขาวิชา

จำนวนนักศึกษา(ทวิ)

จำนวนนักศึกษา(ปกติ)

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

 

 

  สาขาวิชาช่างยนต์

 

182

    ช่างกลโรงงาน

 25

126

    ช่างซ่อมบำรุง

 

 32

    ช่างเชื่อมโลหะ

24

    ช่างไฟฟ้ากำลัง

 18

 149

    ช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

68

    ช่างก่อสร้าง

 

69

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

43

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 

 

     การบัญชี

 18

105

     การตลาด

 

29

     การเลขานุการ

 

6

    คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 24

115

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 

 

    การโรงแรม

 

 91

ประเภทวิชาคหกรรม

 

 

     อาหารและโภชนาการ

 

27

ยอดรวม

 94

 997

 

นักศึกษาระดับชั้น ปวส.  รับจาก (ปวช./ม.6)

สาขาวิชา

นักศึกษา (ปวช.)

นักศึกษา (ม.6)

จำนวนที่มารายงานตัว

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

 

 

 

    สาขาวิชาเครื่องกล(ช่างยนต์)

42

35

77

    เทคนิคการผลิต

68

60

128

    เทคนิคโลหะ

28

31

    ช่างไฟฟ้า

45

63

108

    ช่างอิเล็กทรอนิกส์

40

10

45

    เทคนิคอุตสาหกรรม

6

15

    โยธา

23 

43

66

    เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

5

12

17

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

9

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

 

 

 

     การบัญชี

 82

61

143

     การตลาด

4

14

18

     การจัดการทั่วไป

7

10

17

     การจัดการโลจิสติกส์

18

19

     คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

25

29

54

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

 

 

 

    การโรงแรม

8

18

26

ประเภทวิชาคหกรรม

 

 

 

    อาหารและโภชนาการ

 3

9

12

                                             ยอดรวม

 373

417

790

 

ระดับ ปริญญาตรี (ทล.บ)

สาขาวิชา

จำนวนที่สมัคร

จำนวนที่มารายงานตัว

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

 

 

    เทคโนโลยียานยนต์

-

13

    เทคโนโลยีไฟฟ้า

-

16

                                               ยอดรวม

 

29

 

ยอดรวมทั้งหมดในระดับ ปวช. ปวส. และ ปทส.

  >>  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ          ปวช.   จำนวน   997  คน
  >>  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   ปวส.   จำนวน   790  คน
  >>  ปรัญญาตรี  ทล.บ                               จำนวน     29  คน

         รวมทั้งสิ้น                                               1,816  คน

หมายเหตุ     ข้อมูล   ณ  วันที่  10 พฤษภาคม พ.ศ.   2561