กำลังปรับปรุง

ประดับชั้น จำนวนห้องเรียน จำนวนนักศึกษาจำแนกตามอายุ รวมทั้งหมด
13 14 15 16 17 18 19ปีขึ้นไป
ปวช.1                  
    ชาย         594       594
    หญิง         381       381
ปวช.2                  
    ชาย           483     483
    หญิง           289     289
ปวช.3                  
    ชาย             513   513
    หญิง             332   332
รวม         975 772 845   2,592
ปวส.1                  
    ชาย               389 389
    หญิง               262 262
ปวส.2                  
    ชาย               473 473
    หญิง               256 256
รวม               1,380 1,380
ป.ตรี.1                  
    ชาย               28 28
    หญิง               - -
ป.ตรี.2                  
    ชาย               2 2
    หญิง               - -
ป.ตรี.3                  
    ชาย                  
    หญิง                  
รวม   - - - 975 772 845 1,410 4,002