ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีสอบราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

  1. ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ (Download) 
  2. เอกสารสอบราคาเครื่องกลึงยันศูนย์เหนือแท่น 150 mm. พร้อมอุปกรณ์ (Download)  รายละเอียดครูภัณ์ (Download) 
  3. เอกสารสอบราคาปฏิบัติการงานบาร์ (Download)   รายละเอียดครูภัณ์ (Download) 
  4. เอกสารสอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลสำหรับแบบที่ 1 จำนวน 40 เครื่อง (Download)  รายละเอียดครูภัณ์ (Download)