ประกาศประกวดราคาซื้อรายการเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ
ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (Download)