คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รายการเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ
ประจำปีงบประมาณ 2560  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (Download)