เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคา (e-bidding) 
เลขที่ 001/2560 การซื้อรายการเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพตามประกาศ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ (Download)