รายการเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศประกวดราคาซื้อรายการเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 (e-bidding) (Download) 
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 001/2560 ลว.28 พฤศจิกายน 60 (Download) 
คุณลักษณะครุภัณฑ์ รายการเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560 (Download)