วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  ร่วมถวายผ้าอาบน้ำฝนและถวายเทียนพรรษาให้กับพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษาที่พระอุโบสถ ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  พัฒนาความร่วมมือในกิจการศาสนา เผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางศาสนาในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ในการปฏิบัติตามหลักธรรม 12 ประการ และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต โดยใช้มิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมาส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ : วท.กส.