ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) ครุภัณฑ์เครื่องกัดซีเอ็นซีอุตสาหกรรม (Download)