ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานก่อสร้างแฟลตพักอาศัย ๔ ชั้น ใต้ถุนโล่ง วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
   เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานก่อสร้างแฟลตพักอาศัย ๔ ชั้น ใต้ถุนโล่ง วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
   ขอบเขตประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานก่อสร้างแฟลตพักอาศัย ๔ ชั้น ใต้ถุนโล่ง วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์