ประวัติของสถานศึกษ                                                                                                     

กรมอาชีวศึกษาได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนช่างไม้กาฬสินธุ์ขึ้น  เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม พ..  2495  รับนักเรียนที่จบชั้น  ประถมปีที่  4  เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (.1 – .3)  ในแผนกช่างไม้  โดยมีนายกิตติ  เสนากิจ  เป็นครูใหญ่

                ..  2499  กรมอาชีวศึกษา  ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนช่างไม้กาฬสินธุ์เป็นโรงเรียนการช่างกาฬสินธุ์และได้เปิดสอนแผนกวิชาช่างตัดผม

          ..  2500  กรมอาชีวศึกษา  พิจารณาอนุมัติให้เปิดสอนแผนกช่างปูน

          ..  2502  นายวิวัฒน์  ชมภูบุตร  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ได้ยุบแผนกช่างตัดผมคงเหลือเปิดทำการสอนแผนกวิชาช่าง  คือ  แผนกช่างไม้ปลูกสร้าง  และแผนกช่างปูน

          ..  2503  กรมอาชีวศึกษา  ได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่  ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ใช้สอนในกรมสามัญศึกษา (หลักสูตร ม..) โรงเรียนเปิดทำการสอนเพียง 1 แผนกวิชาช่าง คือ แผนกช่างไม้ปลูกสร้าง

          ..  2504  นายกิตติ  เสนากิจ  สำเร็จการศึกษากลับมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

          ..  2505  กรมอาชีวศึกษา   พิจารณาขยายระดับการเรียนการสอน ให้สูงขึ้นถึงระดับมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาชั้นสูง  แผนกช่างไม้ปลูกสร้าง  (หลักสูตต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี)  ผู้สำเร็จได้ประกาศนียบัตร ออกประกอบอาชีพและศึกษาต่อได้

          ..  2508  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  (.. ปลาย)   กรมอาชีวศึกษา  ได้ปรับปรุงหลักสูตร  เป็นหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (.. 4 – 5 – 6 )  โรงเรียนการช่างกาฬสินธุ์  เปิดสอนแผนกช่างก่อสร้างแผนกเดียว

          ..  2508  นักเรียนสนใจเข้าศึกษา  โรงเรียนการช่างสตรีกาฬสินธุ์น้อยมากกรมอาชีวศึกษา  จึงได้ยุบโรงเรียนการช่างสตรีกาฬสินธุ์  มารวมกับโรงเรียนการช่างกาฬสินธุ์                                                          

          ..  2510  นายวิเชียร  บุญเลิศ  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

          ..  2514  นายพินิจ  ศุภวัฒน์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  เปิดสอนแผนกวิชาช่างเชื่อโลหะแผ่นเพิ่มอีก  1  แผนกวิชา

          ..  2519  กรมอาชีวศึกษา  ได้อนุมัติเปิดสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

          ..  2520  กรมอาชีวศึกษา  ได้อนุมัติให้เปิดสอนแผนกวิชาช่างยนต์

          ..  2521  กรมอาชีวศึกษา  ได้อนุมัติให้เปิดสอนแผนกวิชาพณิชยการ

          ..  2522  ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนการช่างกาฬสินธุ์ เป็นโรงเรียนเทคนิคกาฬสินธุ์  เปิดสอนแผนกวิชาช่างวิทยุและโทรคมนาคม 

          ..  2523  กรมอาชีวศึกษา  ได้อนุมัติให้เปิดสอนแผนกวิชาช่างกลโรงงาน   วันที่ 1  เมษายน  2523  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศยกฐานะโรงเรียนเทคนิคกาฬสินธุ์  เป็นวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค  โดยมีนายพินิจ  ศุภวัฒน์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย

         ..  2526  กรมอาชีวศึกษา  อนุมัติให้เปิดสอนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีเทคนิค  (ปวท.)  แผนกบริหารธุรกิจ (บัญชี)..  2527  นายจำนง  จันโทศรี  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  กรมอาชีวศึกษา ได้อนุมัติให้เปิดสอนระดับ  ปวส.  บริหารธุรกิจ  (สาขาการบัญชี) และช่างยนต์  (สาขาเทคนิคยานยนต์)

          ..  2530  นายเฉลิมศักดิ์  นามเชียงใต้  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย

          ..  2531  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับ ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง สาขาเครื่องเย็นและปรับอากาศ

          ..  2532  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับ  ปวสแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาการติดตั้งและซ่อมบำรุง 

          ..  2533  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับ  ปวสแผนกวิชาเทคนิคการผลิต สาขาแม่พิมพ์พลาสติก  สาขาการตลาด  สาขาการเลขานุการ และแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

          ..  2535  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับ  ปวสวิชาการก่อสร้าง  แผนกช่างก่อสร้าง  และ  ปวสวิชาเทคนิคโลหะ

          ..  2536  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับ  ปวสสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          ..  2537  นายไพบูลย์  ภูงามทอง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย

          ..  2537  นายทองหล้า  สุนทร  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย

          ..  2537  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับ ปวทสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และระดับ  ปวสแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  สาขางานติดตั้งและควบคุม

          ..  2538  เปิดสอนระดับ  ปวชแผนกวิชาคหกรรมธุรกิจ

          ..  2538  เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระบบทวิภาคี  แผนกวิชาช่างยนต์

          ..  2539  นายชาญยุทธ  โคตะนนท์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย

          ..  2539  เปิดสอน  ระดับ  ปวสแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

          ..  2539  เปิดสอน  ระดับ  ปวสภาคสมทบแผนกวิชาการบัญชี  และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          ..  2540   เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระบบทวิภาคี  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

          พ..  2541  ได้รับการประเมินคุณภาพและมาตรฐานเป็นสถานศึกษาดีเด่น กรมอาชีวศึกษา

          พ..  2541  ได้รับการประเมินคุณภาพและมาตรฐานเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานประเภทอุดมศึกษา  เขตการศึกษา 10

          ..  2542  เปิดสอนระดับ  ปวสสาขาช่างโยธา  และปวสสาขาการจัดการงานบุคคล

          ..  2543  เปิดสอนระดับ  ปทสสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์

          ..  2545  นายถาวร  ชุปวา  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย  และได้ทำการสอนระดับ  ปทส. สาขาไฟฟ้า  (ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม)

          ..  2545  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่ตั้ง   สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  (กาฬสินธุ์  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด)  และได้รับเกียรติเป็นสถานที่ตั้ง สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (อศภ.)

          พ.ศ.  2547  นายสุเมธ  ดาโรจน์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

          พ.ศ.  2549  เปิดสอน ระดับ  ปวส. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

          พ.ศ.  2552  นายวิศวชาติ  สุวรรณราช  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย

          พ.ศ   2556  เปิดสอนระดับปริญญาตรี  ภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์ และเปิดสอนระดับ ปวช. หลักสูตร MEP สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

          พ.ศ   2557  เปิดสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม และเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ได้รับงบประมาณสิ่งก่อสร้าง  50 ล้านบาท จัดสร้างอาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น เนื้อที่ใช้สอย 6,200  ตารางเมตร โดยเป็นงบประมาณผูกพัน  2557 – 2559