รายงานงบทดลอง GF วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

ประจำปี 2560

ประจำเดือน เอกสารดาวน์โหลด GF
 มีนาคม 2560  รายงานงบทดลองรายวัน ตัวเบิกจ่าย (Download)
 เมษายน 2560  รายงานงบทดลองรายวัน ตัวเบิกจ่าย (Download)
 พฤษภาคม 2560  รายงานงบทดลองรายวัน ตัวเบิกจ่าย (Download)
มิถุนายน 2560 รายงานงบทดลองรายวัน ตัวเบิกจ่าย (Download)
กรกฎาคม 2560 รายงานงบทดลองรายวัน ตัวเบิกจ่าย (Download)
 สิงหาคม 2560  รายงานงบทดลองรายวัน ตัวเบิกจ่าย (Download)
กันยายน 2560 รายงานงบทดลองรายวัน ตัวเบิกจ่าย (Download)


ประจำปี 2561

ประจำเดือน เอกสารดาวน์โหลด GF
ตุลาคม 2560  รายงานงบทดลองรายวัน ตัวเบิกจ่าย (Download) 
 พฤศิจกายน 2560 รายงานงบทดลองรายวัน ตัวเบิกจ่าย (Download) 
ธัันวาคม 2560  รายงานงบทดลองรายวัน ตัวเบิกจ่าย (Download) 
มกราคม 2561 รายงานงบทดลองรายวัน ตัวเบิกจ่าย (Download)
กุมภาพันธ์ 2561 รายงานงบทดลองรายวัน ตัวเบิกจ่าย (Download)  
มีนาคม 2561 รายงานงบทดลองรายวัน ตัวเบิกจ่าย (Download)  
เมษายน 2561 รายงานงบทดลองรายวัน ตัวเบิกจ่าย (Download)  
พฤษภาคม 2561 รายงานงบทดลองรายวัน ตัวเบิกจ่าย (Download)  
มิถุนายน 2561 รายงานงบทดลองรายวัน ตัวเบิกจ่าย (Download)  


ประจำปี 2562

 

ประจำเดือน เอกสารดาวน์โหลด GF
 กันยายน 2562  รายงานงบทดลองรายวัน ตัวเบิกจ่าย (Download)