สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการ