การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้ร่วมคิด ร่วมทำ  ร่วมประเมินผล  ร่วมปรับปรุง จึงกระจายอำนาจการบริหารงานภายในสถานศึกษา ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552  ดังนี้

1.  ฝ่ายบริหารทรัพยากร  ประกอบด้วย

                             1. งานบริหารงานทั่วไป

                             2.  งานบุคลากร

                             3.  งานการเงิน

                             4.  งานการบัญชี

                             5.  งานพัสดุ

                              6.  งานอาคารสถานที่

                             7.  งานทะเบียน

                             8.  งานประชาสัมพันธ์

2.  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ประกอบด้วย

                             1.  งานวางแผนและงบประมาณ

                             2.  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

                             3.  งานความร่วมมือ

                             4.  งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

                             5.  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

                             6.  งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

                             7.  งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร

3.  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ประกอบด้วย

                             1.  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

                             2.  งานครูที่ปรึกษา

                             3.  งานปกครอง

                             4.  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

                             5.  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

                             6.  งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

4.  ฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วย

                             1.  งานสื่อการเรียนการสอน

                             2.  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

                             3.  งานวัดผลและประเมินผล

 

                             4.  งานวิทยบริการและห้องสมุด