คณะผู้บริหาร คณะครู-อาจารย์ และนักเรียน-นักศึกษา  ร่วมอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ   ครั้งที่ 1  ระหว่าง
วันที่ 1 มีนาคม -30 เมษายน 2560  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  มหาราชินี  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ อ่านเพิ่มเติม