พิมพ์
หมวด: Sample Data-Articles
ฮิต: 1645


เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา ออกตรวจและติดตามการฝึกอบรม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education  to  Employment : Vocational  Boot  Camp  ครั้งที่ ๑    
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยเท
คนิคกาฬสินธุ์ นายวิศวชาติ สุวรรณราช พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา ครูให้การต้อนรับ อ่านเพิ่มเติม