อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี พร้อมพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560  เพื่อให้นักศึกษาไดัซาบซึ้งวัฒนธรรอันดีงาม และเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่
นักศึกษาใหม่ทุกคนด้วยบรรยากาศอบอุ่น สถานบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3  ในระหว่าง วันที่  3 - 4
มิถุนายน 2560  ณ  โรงแรมริมปาวจังหวัดกาฬสินธุ์

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐

พิธีบายศรีสู๋ขวัญนักศึกษาใหม่ ระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐