เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2560  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้
นักเรียน-นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณครูที่ได้ประสิทธิ์ ประสาท วิชาความรู้ และอบรมให้ศิษย์เป็นคนดีของสังคม  
ณ   อาคารโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ คลิกดูภาพเพิ่มเติม