พิมพ์
หมวด: Sample Data-Articles
ฮิต: 1282

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานปล่อยขบวนเดินรถเรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ประจำปี 2560 โดยมีข้าราชการกลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา
ชาวจังหวัดกาฬสินธุ์  2,400  คน   ร่วมทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติดด้วยการเดินรณรงค์  จากวิทยาลัย
เทคนิคกาฬสินธุ์  ไปตามถนนสายหลักในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   เพื่อรวมแสดงความอาลัย  และน้อมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช   ราชการที่  9  โดยพระองค์มีพระมาหา
กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อพสกนิกรชาวไทย  โดยเฉพาะด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดบนพื้นที่สูงจนประสบผล
สำเร็จและนานาประเทศนำไปเป็นแบบอย่าง  ในการแก้ไขปัญหายาเพสติด  และเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 นอกจากนั้นภายในงานยังมีกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก
กิจกรรมเผาทำลายยาเทพติด และกิจกรรมการจัดนิทรรศการจากสถานบันการศึกษาต่างๆ คลิกดูภาพเพิ่มเติม