นายสุระเด่น คุนุ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เปิดกิจกรรม รักษ์ภาษาศิลปวัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
ยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติฯ ดำเนินโครงการโดยแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ลานโดมเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ คลิกดูภาพเพิ่มเติม