เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐  นายวิศวชาติ สุวรรณราช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์  
ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอมรมหลังสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to  Employment : Vocation
Boot  Camp (E to E) ครั้งที่ ๒ ณ อาคารเรียนเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี คลิกดูภาพเพิ่มเติม