ในวันที่ ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประธานอาชีวศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วย  นายบุญช่วย กั่วศรี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง  คณะผู้บริหารสถานศึกษา  ครู
บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษาในภาครัฐ และเอกชน จังหวัดกาฬสินธุ์  เปิดการประชุมวิชาการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๐ โดยวิทลัยเทคนิคกาฬสินธุ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ 

     พิธีเปิดการประชุมวิชาการ
องค์การนักวิชาชีพในอนาคต
แห่งประเทศไทย คลิกดูภาพที่นี้
   พิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้น คลิกดูภาพที่นี้

 

                                                                                                     ขอขอบคุณภาพ   วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์