พิมพ์
หมวด: Sample Data-Articles
ฮิต: 1420

ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๖๐ นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประธานอาชีวศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 
ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ และประชาชน ในจังหวัดกาฬสินธุ์  เฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกาฬสินธุ์   ทรงเปิดชมรม
และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE   ณ  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  

::>  คลิกดูภาพกิจกรรม  
::> คลิกดูภาพเฝ้ารับเสด็จ                                                                 
                                                                                                        ขอขอบคุณภาพ facebook
  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์