นายวิศวชาติ สุวรรณราช   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์   ได้มาเป็นประธาน
เปิดกีฬาสีภายใน  
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐  "พระวิษณุเกมส์ ๖๐"  ขึ้น  โดยมีวัฒถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยฯ
เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายปลูกฝังความมีนำใจเป็นนักกีฬา รูแพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย  มีความสามัคคี  ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
::> คลิกดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม            

                                                                                                                                                   ขอขอบคุณภาพ facebook  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์