กำหนดการสมัคร 
          เริ่มรับสมัครวันที่  ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๐๐ -๑๖.๓๐ น. (หยุดเสาร์ - อาทิตย์)
          สมัครได้ที่  งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  โทร. ๐๔๓-๘๑๑๗๘๒