นายวิศวชาติ สุวรรณราช   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน นักศึกษา
ออกแนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ๓  เพื่อให้แนวคิดในการศึกษาต่อในสายงานวิชาชีพ และได้รับข้อมูลสาร
เกี่ยวกับการศึกษาต่อ และสามารถเข้าใจในคุณสมบัติของบุคคลที่จะศึกษาต่อในแต่ละสาขางาน เช่น สาขาพณิชยการ  
สาขาอุตสาหกรรมในวันที่ ๒๓  มกราคม ๒๕๖๑
::> คลิกดูภาพเพิ่มเติม  ชุดที่ ๑ (ร.ร.อนุกูลนารี)  ชุดที่ ๒ (ร.ร.เมืองกาฬสินธุ์)  
                             ชุดที่ ๓ (ร.ร.ร่องคำ)   ชุดที่ ๔ (ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์) 
                             ชุดที่ ๕ (ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร)  ชุดที่๖ (ร.ร.กมลไสย)

 
                                                                                                 ขอขอบคุณภาพ    วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์