แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่เข้ารายงานตัวในระดับชั้น ปวช. และ ปวส.(รับจากปวช./ม.๖)
 หมายเหตุ     ข้อมูล   ณ  วันที่  25 เมษายน   2561