เมื่อวันที่ ๒๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  นายสมใจ  เชาว์พานิช  ประธานอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีมอบ
ใบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ผู้สำเร็จการศึกษา  สายอาชีพ  และสายสามัญ (ทวิภาคี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  
ณ  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  คลิกดูภาพเพิ่มเติม  ชุดที่ ๑  รับลงทะเบียน        ชุดที่ ๒  พิธีมอบใบประกาศ

                                                                                                             ขอขอบคุณภาพ    วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์