วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
เพื่อตรวจหาความผิดปกติของรางกาย และจิตใจร่วมถึงสุขภาพในช่องปาก ตา เลือด  เป็นต้นระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ณ  ลานโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  >>  คลิกดูภาพเพิ่มเติม 

ขอขอบคุณภาพ 
  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์