เมื่อวันที่  ๘  มีนาคม ๑๕๖๒  ดร. ประชาคม  จันทรชิต  รองเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา  ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดงานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปี
การศึกษา  ๒๕๖๑ ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔  พรรษา  มหาราชินี วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

>>>  คลิกดูภาพเพิิ่มเติม
ขอขอบคุณภาพ   วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์