เมื่อวันที่ ๑๔  เมษายน  ๒๕๖๓  นายวิศวชาติ  สุวรรณราช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
ครู  บุคลากรทางการศึกษา  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  ได้จัดพิธีมอบปัจจัยสนับสนุนการป้องกันการแพร่กระจายเชื่้อไว้รัสโควิด-๑๙
ให้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นายชัยธวัช  เนียมศิริ  เป็นประธานการรับมอบวัสดุอุปกรณ์
ในการป้องกัน  และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  ประกอบด้วยหน้ากากอนามัย ๒,๕๐๐ ชิ้น กล่องป้องกันการแพร่
กระจาย  ๑๐  กล่อง และเงินสนับสนุน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท    
>>>  คลิกดูภาพเพิิ่มเติม

ขอขอบคุณภาพ   วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์