เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐   ประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ นายเธียรชัย อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๐ อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้รับการถวายพระราชสมัญญา "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินและเพื่อระลึกถึงพระคุณครูที่ได้อบรม สั่งสอนมา โอกาสนี้ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี จำนวน ๑๖๐ ราย  นายวิศวชาติ สุวรรณราช ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงานวันครู อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นครั้งที่ ๖๑ จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ที่ได้อดทน อบรม สั่งสอน เพื่อให้ศิษย์ของตนเป็นคนดีของประเทศ เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน เพื่อสนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ซึ่งงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๐ มีคณะครู อาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่จากสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ภาครัฐ แห่ง ภาคเอกชน ๑๒ แห่ง เข้าร่วมพิธี อ่านเพิ่มเติม