เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนายวิศวชาติ สุวรรณราช ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรม "เทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชินี น้ำคือชีวิต โลหิตคือความอยู่รอด" เพื่อรับบริจาคโลหิตจาก นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง ๑๓ สถานศึกษา ให้ครบ ๘๔๐ ยูนิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายวินัย วิทยานุกูล มาเป็นประธานในพิธี ณ ลานโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยมงคลถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์

 วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  ร่วมถวายผ้าอาบน้ำฝนและถวายเทียนพรรษาให้กับพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษาที่พระอุโบสถ ภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  พัฒนาความร่วมมือในกิจการศาสนา เผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางศาสนาในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ในการปฏิบัติตามหลักธรรม 12 ประการ และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต โดยใช้มิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมาส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ : วท.กส.

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังวัดกาฬสินธุ์ต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๒ ขึ้น ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก นายวิศวชาติ สุวรรณราช ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ มาเป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหาร ครู นักกีฬา จากสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๖ สถานศึกษา