ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายประดิษฐ์  ญาณประเสริฐ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ