ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

นายลำปาง  พันธ์เพชร
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ