ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 

ว่าที่  ร.ต.ลำปาง  พันธ์เพชร
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ