ฝ่ายวิชาการ

นายสุระเด่น  คุนุ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ