ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

>> เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) >> ดูรายละเอียดเพิ่มได้ "Upload File" [คลิกดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดต้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป : ด้วยวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติในวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธู์ จำนวน 1 อัตรา ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (Download)
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  โดยนายกฤษดา  สุนทร  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีเนื่องในโอกาสการเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ มีข้าราชการเกษียณอายุราชการ จำนวย ๖ ท่าน คือ ๑. นายวิศวชาติ สุวรรณราช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ๒. นายมีชัย วงษา ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาก่อสร้าง ๓. นายสมหมาย วูวงศ์ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาไฟฟ้า ๔. นายวัฒนา สุขวาสนะ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาการตลาด ๕. นายมนูญ ตาลอุทัย ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาสามัญ ๖. นายเพชร พลกลาง ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ประกาศเกียรติคุณความดี ความเพียรพยายามในการรับราชการครบอายุ ๖๐ ปี จึงจัดแสดงมุทิตาจิต โดยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  ณ ลานโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   >>  ดูภาพถ่าย  
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์


        เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีลงนามถวายพระพร พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   >>  ดูภาพถ่าย  
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

            วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เข้ารับการตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชนแบบถาวร (Fix It Center) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  >>  ดูภาพถ่าย   
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

หมวดหมู่รอง