เล่มแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
  (ดาวน์โหลด.pdf)


 

ลำดับที่ รายการ เอกสารดาวน์โหลด
1  แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง สผ.1 สผ.2  ดาวน์โหลด .docx
2  แบบรายงานผลดำเนินงาน ดาวน์โหลด .docx
3  สรุปโครงการที่มีการดำเนินการ ปี งปม. 2566 ดาวน์โหลด .docx
4  จุดเน้นหลัก สอศ. ดาวน์โหลด .pdf
5  แบบฟอร์มเสนอโครงการ ดาวน์โหลด.docx