ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

ปรัชญา : วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

                      วิชาการเก่ง    เคร่งวินัย     ใฝ่คุณธรรม     เป็นผู้นำวิชาชีพ

 

            วิชาการเก่ง        หมายถึง  มีความสามารถในด้านวิชาความรู้ทั้งมวลที่วิทยาลัยจัดให้นักเรียนนักศึกษา

         เคร่งวินัย            หมายถึง  เป็นผู้ถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่วิทยาลัยกำหนดเป็นแนวทางในการครองดูแลนักเรียนนักศึกษา และหมายความรวมถึงระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นกฏเกณฑ์หรือกติกาข้อสังกัดที่นักเรียนนักศึกษาเป็นสมาชิก

         ใฝ่คุณธรรม        หมายถึง  มีจิตใจผูกพันกับสภาพความดีงามตามค่านิยมและปทัสถานของสังคม 

         เป็นผู้นำวิชาชีพ  หมายถึง  เป็นผู้ที่มีอาชีพมีความรู้ความชำนาญในอาชีพนั้นๆ อยู่ในระดับแนวหน้า

         ปรัชญาของวิทยาลัยที่กำหนดขึ้นนี้  คือ  จุดประสงค์ปลายทางระดับวิทยาลัยที่ครู - อาจารย์และนักเรียนนักศึกษาจะต้องนำไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีคุณสมบัติมีคุณลักษณะตรงตามปรัชญาของวิทยาลัยวิสัยทัศน์ (Vision) :  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  

           เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษาที่มีความหลากหลายอาชีพมีเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย  สามารถตอบสนองตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนชุมชน  สังคม  อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากลพันธะกิจ (Mission) : วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

           M1 :  ผลิตบุคลากรด้านอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ     

           M2 :  พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

           M3 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

           M4 :  วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง

           M5 :  บริการ  และพัฒนาชุมชน  สังคมด้านกลไกทางอาชีวศึกษา