เผยแพร่ผลงานวิชาการ ข้าราชการ ครู และบุคลากร
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

เอกสารประจำปี(DownLond)

1  
ผู้จัดทำ

   นางจินดารัตน์  ธีรพัฒนพงศ์
   แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   ตำแหน่ง ครู 

 *การสร้างและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ 
   ประจำปีการศึกษา(2559 - 2563)

  >> รายวิชาภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น รหัสวิชา 2901-2009  ปีการศึกษา 2559  
  >> รายวิชาภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น รหัสวิชา 2901-2009  ปีการศึกษา 2560  
  >> รายวิชาภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น รหัสวิชา 2901-2009  ปีการศึกษา 2561
  >> รายวิชาภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น รหัสวิชา 2901-2009  ปีการศึกษา 2562  
  >> รายวิชาภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น รหัสวิชา 20901-2002 ปีการศึกษา 2563 


 *การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา
   (2559 - 2563)

  >> การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องสถิติและการวิเคราะห์  ในรายวิชาโครงการ รหัสวิชา 3128-6001  ปีการศึกษา 2559   ปีการศึกษา 2559
  >>  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการจัดการตารางด้วยคำสั่ง SQL ในรายวิชาภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น รหัสวิชา 2901-2009  ปีการศึกษา2560   
  >> การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการออกแบบฐานข้อมูลด้วย  Entity Relationship Model  ในรายวิชาการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น รหัสวิชา 2901-2005  ปีการศึกษา2561  
  >>  เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำด้วย for loop  รายวิชาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3108-0006 ปีการศึกษา2562   
  >> การศึกษาความพร้อมในการเรียนแบบออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙   ของนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา2563

2

  
ผู้จัดทำ

นางสิริรัฐ  กิจชู
   แผนกวิชาการบัญชี
   ตำแหน่ง ครู

  *การสร้างและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา(2559 - 2563)

  >>วิชาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน รหัสวิชา 3201-2104 เรื่อง แม่บทการบัญชี  ปีการศึกษา 2559
  >>วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 รหัสวิชา 3201-2005  เรื่อง การร่วมค้า ปีการศึกษา 2560
  >>วิชาการบัญชีตั๋วเงิน รหัสวิชา 2201-2107 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตั๋วเงิน
 ปีการศึกษา 2561
  >>วิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น 1 รหัสวิชา 3200-0001 เรื่อง การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ปีการศึกษา 2562
  >>วิชาการบัญชีเบื้องต้น รหัสวิชา 30200-0001  เรื่อง การบันทึกบัญชีในสมุดบัญชีแยกประเภท   ปีการศึกษา 2563


  *การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา(2559 - 2563)

  >>เรื่อง รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีท่องสูตรตามแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการวิเคราะหรายงานทางการเงิน รหัสวิชา 3201-2104 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี  ปีการศึกษา 2559
  >>เรื่อง รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบให้ผู้เรียนเสนอรายงานในชั้นเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการบัญชีเช่าซื้อและการฝากขายรหัสวิชา 2201-2102 สาขาวิชา บริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี  ปีการศึกษา 2560
  >>เรื่อง รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบสร้างเงื่อนไขตามแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาการบัญชีตั๋วเงิน รหัสวิชา 2201-2107 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี  ปีการศึกษา 2561
  >>เรื่อง รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบกราฟิกประเภทผังความคิดตามแผนการจัดการเรียนรู้วิชากฎหมายธุรกิจ รหัสวิชา 3200-9001 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี ปีการศึกษา 2562
  >>เรื่อง รายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบสร้างเงื่อนไขตามแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาการบัญชีเบื้องต้น รหัสวิชา 30200-0001 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการบัญชี ปีการศึกษา 2563

3

ผู้จัดทำ


 นางสาวปนัดดา  ศรีวิไสย 
   แผนกวิชาการบัญชี
   ตำแหน่ง ครู 

 ประจำปีการศึกษา 2564

>> Downlond

 4

 ผู้จัดทำ


 นางอรุณี  ขุนทอง
   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
   ตำแหน่ง  ครู

 * การสร้างและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา(2559 - 2563)
  >>วิชาหน้าที่พลเมืองและศิลธรรม 2000-1507 ปีกาศีกษา 2559
  >>วิชาประวติศาสตร์ชาติไทย รหัส 2000-1507 ปีการศึกษา 2560
  >>วิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน รหัส2000-1501 ปีการศึกษา 2561
  >>วิชาหน้าที่พลเมืองและศิลธรรม รหัส 2000-1501 ปีการศึกษา 2562
  >>วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย รหัส 2000-1502 ปีการศึกษา 2563


* การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา(2559 - 2563)
 
>>พฤติกรรมที่ส่งผลต่อต้านการมีวินัยในตนเอง วิชาหน้าที่พลเมืองและศิลธรรม รหัส 2000-1501 ปีการศึกษา 2559
  >>การพัฒนาสื่อการสอนหน่วยที่4 เรื่องคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ วิชาหน้าที่พลเมืองและศิลธรรม รหัส 2000-1501 ปีการศึกษา2560
  >>การสร้างสื่อประกอบการสอนหน่วยที่4 เรื่องสิทธิหน้าที่ความเป็นพลเมืองดี วิชาหน้าที่พลเมืองและศิลธรรม รหัส2000-1501 ปีการศึกษา2561
  >>การสร้างสื่อประกอบการสอนหน่วยที่6 หลักธรรมและศาสนาพิธีสำคัญทางศาสนา วิชาหน้าที่พลเมืองและศิลธรรม รหัส2000-1501 ปีการศึกษา 2562
  >>บทเรียนออนไลน์โดยใช้ google classroom วิชาหน้าที่พลเมืองและศิลธรรม รหัสวิชา 2000-1501  ปีการศึกษา 2563
 5

ผู้จัดทำ


นางรัตนา  อันทะไชย
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ตำแหน่ง  ครู

 * การสร้างและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา *
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2563

>>วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (2204-2008)
>>วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (2204-2008)
>>วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (30001-2001)
>>วิชาเทคโนโลยีดิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ (31000-2003)


* การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน *
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2563


>> ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาระบบจัดการฐานข้อมูล โดยการจัดการเรียนการสอน ที่ใช้เทคนิคแบบการ เรียนรู้ร่วมกันแบบร่วมกันคิด ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่2 ห้อง 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด

>> การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างตาราง ฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมแอคเซส โดยการใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

>> รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล รหัสวิชา 2204-2008

>> รายงานผลการวิจัย ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน วิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

>> รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์ Google Classroom วิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการอาชีพ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ปวส. 1/4 แผนกวิชาการบัญชีวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563