ประวัติวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

         ที่ตั้งและสังกัด วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ถนนอรรถเปศล และถนนสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเนื้อที่อยู่ในที่ดินสองแปลง คือ แปลงโฉนดเลขที่ 651/2523 มีเนื้อที่ 25 ไร่ 65 ตารางวา กับแปลงโฉนดเลขที่ 1167/2523 (เดิมเป็นโรงเรียนการช่างสตรี) มีเนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา ที่ดินทั้งสองแปลงนี้แยกกันอยู่โดยมีถนนสุรินทร์คั่นกลางความเป็นมาโดยสังเขป กรมอาชีวศึกษา

         ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนช่างไม้กาฬสินธุ์ขึ้น เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2495 รับนักเรียนที่จบชั้น ประถมปีที่ 4 เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ในแผนกช่างไม้โดยมี นายกิตติ เสนากิจ เป็นครูใหญ่ พ.ศ.2499 กรมอาชีวศึกษา  ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนช่างไม้กาฬสินธุ์ เป็นโรงเรียนการช่างกาฬสินธุ์และได้เปิดสอนแผนกวิชาช่างตัดผม พ.ศ.2500 กรมอาชีวศึกษา พิจารณาอนุมัติให้เปิดสอนแผนกช่างปูน

         พ.ศ.2502 นายวิวัฒน์ ชมภูบุตร รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ได้ยุบแผนกช่างตัดผมคงเหลือเปิดทำการสอนแผนกวิชาช่าง คือ แผนกช่างไม้ปลูกสร้างและแผนกช่างปูน               พ.ศ.2503 กรมอาชีวศึกษาได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ใช้สอนในกรมวิสามัญศึกษา (หลักสูตร ม.ศ.)  โรงเรียนเปิดทำการสอนเพียง 1 แผนกวิชาช่าง คือ แผนกช่างไม้ปลูกสร้าง

         พ.ศ.2504 นายกิตติ เสนากิจ สำเร็จการศึกษา กลับมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

         พ.ศ.2505 กรมอาชีวศึกษา พิจารณาขยายระดับการเรียนการสอน ให้สูงขึ้งถึงระดับมัธยมอาชีวศึกษา  ชั้นสูงแผนกช่างไม้ปลูกสร้าง (หลักสูตรต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี) ผู้สำเร็จได้ประกาศนียบัตรออกประกอบอาชีพและศึกษาต่อได้

         พ.ศ.2508 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้หลักสูตรมัธยมตอนปลาย (ม.ศ.ปลาย) กรมอาชีวศึกษา ได้ปรับปรุงหลักสูตร เป็นหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ(ม.ศ. 4-5-6) โรงเรียนช่างกาฬสินธุ์ เปิดสอนแผนกช่างก่อสร้างแผนกเดียว

         พ.ศ.2508 นักเรียนสนใจเข้าศึกษาโรงเรียนการช่างสตรีกาฬสินธุ์น้อยมาก กรมอาชีวศึกษาจึงได้ยุบโรงเรียนการช่างสตรีกาฬสินธุ์ มารวมกับโรงเรียนการช่างกาฬสินธุ์ 

         พ.ศ.2510 นายวิเชียร บุญเลิศ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

         พ.ศ.2514 นายพินิจ ศุภวัฒน์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เปิดสอนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะแผ่นเพิ่มอีก 1 แผนกวิชา

         พ.ศ.2519 กรมอาชีวศึกษา ได้อนุมัติเปิดสอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

         พ.ศ.2520 กรมอาชีวศึกษา ได้อนุมัติเปิดสอนแผนกวิชาช่างยนต์

         พ.ศ.2521 กรมอาชีวศึกษา ได้อนุมัติเปิดสอนแผนกวิชาพาณิชยการ

         พ.ศ.2522 ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนการช่าง เป็นโรงเรียนเทคนิคกาฬสินธุ์ เปิดสอนแผนกวิชาช่างวิทยุและโทรคมนาคม (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)

         พ.ศ.2523 กรมอาชีวศึกษา ได้อนุมัติให้เปิดสอนแผนกวิชาช่าง กลโรงงาน วันที่ 1 เมษายน 2523  กระทรวงศึกษาได้ประกาศยกฐานะโรงเรียนเทคนิคกาฬสินธุ์ เป็นวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สังกัดกองวิทยาลัยเทคนิคโดยมี นายพินิจ ศูภวัฒน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

         พ.ศ.2526 กรมอาชีวศึกษา อนุมัติให้เปิดสอนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) แผนกบริหารธุรกิจ (การบัญชี)

         พ.ศ.2527 นายจำนง จันโทศรี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ กรมอาชีวศึกษา ได้อนุมัติให้เปิดสอนระดับ ปวส. บริหารธุรกิจ (สาขาการบัญชี) และช่างยนต์ (สาขาเทคนิคยานยนต์)

         พ.ศ.2529 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ 3 ชั้น ขนาด 20X50 เมตร วงเงิน 3,000,000 บาท (วิทยาลัยใช้เงิน บ.ก.ศ. สมทบอีก 4,700,000 บาท) และได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูขนาด 10 เตียง 1 หลัง วงเงิน 500,000 บาท

         พ.ศ.2530 นายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

         พ.ศ.2531  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับ ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลังสาขาเครื่องเย็นและปรับอากาศ

         พ.ศ.2532 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับ ปวส. ช่างเทคนิคอุตสาหกรรมสาขาการติดตั้งและซ่อมบำรุงและได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น ขนาด 20X50 เมตร วงเงิน 5,500,000 บาท แทนอาคารไม้เดิม

         พ.ศ.2533 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับ ปวส. แผนกเทคนิคการผลิตสาขาแม่พิมพ์พลาสติก, การตลาด, อิเล็กทรอนิกส์, และการเลขานุการ

         พ.ศ.2535 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับ ปวส. วิชาการก่อสร้าง แผนกช่างก่อสร้าง และปวส. วิชาเทคนิคโลหะ

         พ.ศ.2536 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับ ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

         พ.ศ.2536 นายไพบูลย์ ภูงามทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

         พ.ศ.2537 นายทองหล้า สุนทร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย

         พ.ศ.2537 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับ ปวท. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และระดับ ปวส.แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังสาขางานติดตั้งและควบคุม

         พ.ศ.2537 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น แบบ กช. 1200 พื้นที่ใช้สอย 4,000 ตารางเมตร งบประมาณ 20,800,000 บาท

         พ.ศ.2538 เปิดสอน ระดับ ปวช. แผนกคหกรรมธุรกิจ

         พ.ศ.2538 เปิดสอนระบบทวิภาคีช่างยนต์

         พ.ศ.2538 นายชาญยุทธ โคตะนนท์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

         พ.ศ.2539 เปิดสอน ระดับ ปวส. แผนกเทคโนโลยีโทรคมนาคม

         พ.ศ.2539 เปิดสอน ระดับ ปวส. พิเศษ แผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

         พ.ศ.2539 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น แบบ กช. 1200 พื้นที่ใช้สอย 4,000 ตารางเมตร งบประมาณ 20,800,000 บาท พ.ศ.2540 เปิดสอนระบบทวิภาคีแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

         พ.ศ.2543 เปิดสอนระดับ ปวส. แผนกวิชาการจัดการงานบุคคล

         พ.ศ.2544 เปิดสอนระดับ ปทส. แผนกวิชาเครื่องกล (เทคนิคยานยนต์)

         พ.ศ.2544 นายถาวร ชุปวา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

         พ.ศ.2545 เปิดสอนระดับ ปทส. แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

         พ.ศ.2547 นายวิศวชาติ สุวรรณราช ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

         พ.ศ.2552 นายวิศวชาติ สุวรรณราช ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
         พ.ศ.2565 นายประดิษฐ์  ญาณประเสริฐ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์