ผู้บริหารสถานศึกษา 

 

นายสมภาร  มีอุเทน

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา