หมายเหตุ   ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ณ  วันที่ 11 มิถุนายน 2564  [อัปเดตล่าสุด]

    เมื่อวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๔   นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ  เลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประะธานในพิธี พร้อมกับคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ในพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ณ  ห้องประชุมเฉลิมเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี   >> ดูภาพถ่าย   
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  

           เมื่อวันที่ ๒๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  นายทรงพล    ใจกริ่ม   ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์   เป็นประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน ครูเกษียณอายุราชการ ศิษย์เก่า   โดยคณะผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔  พรรษามหาราชินี    >> ดูภาพถ่าย    (ชุดที่ 1)    (ชุดที่ 2)    (ชุดที่  3)
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  

 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม     ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานและหวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี

     
       เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔  ณ  ห้อง
เจ้าเมือง  ชั้น ๒  ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 
นายวิศวชาติ  สุวรรณราช ผู้อำนวยกาวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เข้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า