ผู้บริหารสถานศึกษา

นายชนะ  สีีพะนามน้อย

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ