ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

>> เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) >> ดูรายละเอียดเพิ่มได้ "Upload File" [คลิกดาวน์โหลด

     วันที่ ๒๔  มิถุนายน ๒๕๖๔  นายวิศวชาติ  สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน  ร่่วมต้อนรับ นายวัฒนะ  พัฒนทวีดล  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการเรียน การสอน และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบากของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-๒๐๑๙ (Covid-19)  ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชินี   >> ดูภาพถ่าย   
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์