กิจกรรม ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร
ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๖
YouTube อาชีวะ
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

 

       ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔   นายทรงพล  ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เปิดโครงการ Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย  เรียนอุ่นใจ  ต้อนรับเปิดเทอม โดยมีหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  และวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   คณะบุคลากรทางการแพทย์  ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   รับการฉีดวัคซีน Pfizer ป้องกันโรคโควิด-๑๙   ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในระดับชั้น ปวช.  ปวส. และ ปริญญาตรี   ระหว่างวันที่  ๘  และ   ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔    ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔  พรรษามหาราชินี  [ภาพถ่ายชุดที่ 1]   [ภาพถ่ายชุดที่ 2]
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์