ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

>> เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) >> ดูรายละเอียดเพิ่มได้ "Upload File" [คลิกดาวน์โหลด

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมไหว้ครูและบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมประจำปี 2566 โดยมี นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อแสดงออกถึงความเคารพ ยกย่อง เชิดชู กตัญญูกตเวที ต่อครูบาอาจารย์ และเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่นักเรียนนักศึกษา สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ตามนโยบายของวิทยาลัย   >> ดูภาพถ่าย  
 #วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ. #งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์