ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

>> เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในกลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) >> ดูรายละเอียดเพิ่มได้ "Upload File" [คลิกดาวน์โหลด

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการ วท.กส. มอบหมายให้ นายกฤษดา สุนทร รองผู้อำนวยการ วท.กส. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   >> ดูภาพถ่าย  
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.

     เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายประดิษฐ์ ญาณประเสรฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายอธิป ศรีบรรเทา รองผู้อำนวยการ วท.กส. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.๑ , ปวส.๑ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีคณะผู้บริหารคณะครู และบุคลากรทางการศึกษานักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   >> ดูภาพถ่าย  
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.

  เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖  นายประดิษฐ์  ญาณประเสริฐ  ผู้อำนวยการ วท.กส. พร้อมกับคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ร่วมกันดำเนินโครงการอาชีวะ ข่วยประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๖  โดยมีว่าที่ร้อยตรีธนุ  วงษ์จินดา  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน ช่่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๖ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อตรวจสอบสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รวมทั้งให้บริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็นแก่ประชาชนผู้ที่เดินทาง  ณ  บริเวณจุดพักรถ ปั้ม ปตท.โนนตาล จังหวัดกาฬสินธุ์  >> ดูภาพถ่าย  
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.

 

        เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 น. นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ผู้อำนวยการ วท.กส. พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสนธุ์เยี่ยมพบปะ นักเรียน นักศึกษา เพื่อสร้างมนุษย์สัมพันธไมตรี หาวิธีใกล้ชิดนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้ขวัญกำลังใจ การเรียนสายอาชีพ ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม เป็นอนาคตของชาติ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  >> ดูภาพถ่าย  
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สอศ.

หมวดหมู่รอง