ประกาศ  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  เรื่องขายทอดตลาด  กรณีพัสดุชำรุด ประจำปี ๒๕๖๔  <คลิกที่นี่>  


วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระบบพิเศษ (โควตา) และระบบปกติ สมัครออนไลน์ หรือ สมัครด้วยตนเองที่แผนกวิชา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์) สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ >> ดาวน์โหลดเอกสาร

     เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ จัดงานแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติ แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษาในการย้ายเพื่อรับตำแหน่งใหม่ จำนวน ๔ ท่าน ได้แก่ ๑. นายประดิษฐ์ ญาณประเสริฐ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ๒. นายสุระเด่น คุนุ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ ๓. ว่าที่ พันตรีเศรษฐพงษ์ สาลีโส ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ๔. ดร.อธิป ศรีบรรเทา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชินี     >> ดูภาพถ่าย  
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดต้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป : ด้วยวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติในวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธู์ จำนวน 1 อัตรา ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ (Download)
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  โดยนายกฤษดา  สุนทร  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีเนื่องในโอกาสการเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ มีข้าราชการเกษียณอายุราชการ จำนวย ๖ ท่าน คือ ๑. นายวิศวชาติ สุวรรณราช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ๒. นายมีชัย วงษา ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาก่อสร้าง ๓. นายสมหมาย วูวงศ์ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาไฟฟ้า ๔. นายวัฒนา สุขวาสนะ ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาการตลาด ๕. นายมนูญ ตาลอุทัย ตำแหน่ง ครู แผนกวิชาสามัญ ๖. นายเพชร พลกลาง ตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที ประกาศเกียรติคุณความดี ความเพียรพยายามในการรับราชการครบอายุ ๖๐ ปี จึงจัดแสดงมุทิตาจิต โดยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์  ณ ลานโดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   >>  ดูภาพถ่าย  
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์


        เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายวิศวชาติ สุวรรณราช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีลงนามถวายพระพร พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์   >>  ดูภาพถ่าย  
 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

หมวดหมู่รอง